Oznam – výrub drevín Jasovská 17-21

Sp.zn.: 2009/17999-13/SK

OZNÁMENIE

Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 18. 11. 2009 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie orgánu ochrany prírody, ktorým bol vydaný súhlas na výrub 15 m2 krovitého porastu na pozemku s parc. č. 2482 a 10 m2 a 5 m2 krovitého porastu na pozemku s parc. č. 2501, ktorý rastie vo verejnej zeleni na Jasovskej ulici č. 17-21 v k.ú. Petržalka. Správne konanie bolo začaté na základe žiadosti zástupcu vlastníkov bytového domu z hygienických dôvodov.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day