Oznam – výrub drevín – Malý Draždiak

Sp. zn.: 2009/22368/13/Li

Mestská časť Bratislava-Petržalka podľa § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že na základe žiadosti Ing. arch. Dany Bubákovej, Panská 2, 811 01 Bratislava v zastúpení investora – Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy so sídlom Primaciálne námestie č. 1, 811 01 Bratislava (ďalej „žiadateľ“) sa začalo správne konanie vo veci výrubu drevín na parcelách, ktoré sú vo vlastníctve investora, situovaných východne od jazera Malý Draždiak v katastri Petržalka.

Žiadateľ požiadal o predmetný výrub v súvislosti s pripravovanou stavbou:

„Obslužná komunikácia Kutlíkova ulica – Malý Draždiak“.

Ústne konanie spojené s miestnou obhliadkou sa uskutoční dňa 18. 01. 2010 o 1400 hod. na dotknutých parcelách. Zraz účastníkov konania a zúčastnených osôb bude bude pred horárňou na Starhradskej ulici.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day