Oznam – výrub stromu – Andrusovova 7

Sp. zn.: 2010/1687-13/Ju

OZNÁMENIE

Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody v súlade s § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 21. 01. 2010 začal na podnet vlastníkov bytov bytového domu Andrusovova 7 v Bratislave, správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub stromu,

ktorý rastie na ploche verejnej zelene, na parcele č. 3296 na Andrusovovej 7 v Bratislave. Strom je sú vysadený v tesnej blízkosti bytového domu, spôsobuje nadmerné tienenie v bytoch, čím je ohrozené zdravie vlastníkov bytov.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day