Oznam – výrub stromov – Einsteinova

OZNÁMENIE

Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že 27. 01. 2010 začal na základe žiadosti spoločnosti IC.SK, s.r.o., Žilinská 16, 811 05 Bratislava 1, ktorá zastupuje spoločnosť Office park s.r.o., Krížkova 9, 811 04 Bratislava správne konanie na vydanie rozhodnutia

na výrub stromov rastúcich na pozemkoch s parc. č. 5105/11, 53, 71, 78, 100, 134, 309 a 311

na ploche pri budove Digital park II a čerpacej stanici OMV na Einsteinovej ulici, v k.ú. Petržalka z dôvodu realizácie stavby “Digital park III“.

Správny orgán uskutoční ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou na mieste plánovaného výrubu.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day