Oznam – výrub stromov – Starohájskej 6

Sp. zn: 2010/2943 -13/Ju

OZNÁMENIE

Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody v súlade s § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 11. 02. 2010 začal na základe žiadosti Grid Development, s. r. o., Starohájska 6, 851 02 Bratislava 5 správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub 2 ks stromov,

na Starohájskej 6, na pozemku s parcelným č. 964/12, z dôvodu ohrozovania majetku a z dôvodu zlého zdravotného stavu.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day