Oznam – Terminál odpadov

Sp. zn.: 2010/3343-13/Šp

OZNÁMENIE

Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov predložil Mestskej časti Bratislava-Petržalka ako povoľujúcemu orgánu zámer

„Terminál odpadov – zariadenie na zber odpadov Prevádzka v areáli Slovnaft, a.s.“,

ktorého navrhovateľom je A.S.A. SLOVENSKO spol.s.r.o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor.

Účelom zámeru je zabezpečenie komplexného odpadového hospodárstva pre SLOVNAFT, a.s., pre Slovnaft Petrochemicals, a.s. prípadne pre ďalšie spoločnosti sídliace v areáli SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo prostredníctvom externého dodávateľa.

Účelom navrhovanej činnosti je prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov v areáli spoločnosti SLOVNAFT, a.s. za účelom zefektívnenia poskytovaných služieb pôvodcom odpadu. Navrhovaná činnosť bude situovaná v katastrálnom území obce Bratislava-Ružinov, v areáli vo Vlčom hrdle. Zariadenie bude spĺňať legislatívou určené technické, materiálne, personálne a ekologické požiadavky.

Do zámeru je možné nahliadnuť na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava – Petržalka, na oddelení životného prostredia, Kutlíkova 17, č. dv. 420 v stránkových dňoch. Verejnosť môže písomné stanovisko doručiť Obvodnému úradu životného prostredia v Bratislave, Karloveská 2, 842 33 Bratislava 4, najneskôr do 21 dní od dňa zverejnenia.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day