Oznam – výrub stromu – Hálova 9

Sp. zn.: 2010/3382-13/Ju

OZNÁMENIE

Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody v súlade s § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 17. 02. 2010 začal na základe žiadosti Bytového družstva Petržalka Budatínska 1, Bratislava, v zastúpení vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Hálova 9 v Bratislave, správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub stromu,

ktorý rastie na ploche verejnej zelene, na parcele č. 3509 v tesnej blízkosti bytového domu Hálova 9. Strom je vysadený zo zadnej strany bytového domu a spôsobuje nadmerné tienenie v bytoch, a čím sa znižuje kvalita bývania.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day