Oznam – výrub stromu – Furdekova

Sp. zn.: 2010/4072-13/Ju

OZNÁMENIE

Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody v súlade s § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 24. 02. 2010 začal na vlastný podnet správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub stromu – topoľa,

ktorý rastie na ploche verejnej zelene, na parcele č. 203/42 na Furdekovej ulici v Bratislave, v blízkosti svetelnej križovatky s Námestím hraničiarov. Strom je výrazne preschnutý, nebezpečný, ohrozuje bezpečnosť cestnej premávky.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day