Oznam – výrub stromu – Belinského 18

Sp. zn.: 2010/4047-13/Ju

OZNÁMENIE

Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody v súlade s § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 01. 03. 2010 začal na základe žiadosti zástupcu vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Belinského 18 v Bratislave, správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub stromu,

ktorý rastie na ploche verejnej zelene, na parcele č. 3654 pri vchode bytového domu Belinského 18. Strom je výrazne naklonený, ohrozuje zdravie a majetok obyvateľov.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day