Oznam – výrub stromu – Lachova 32

Sp. zn.: 2010/5359-13/Ju

OZNÁMENIE

Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody v súlade s § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 17. 03. 2010 začal na základe žiadosti vlastníkov bytov bytového domu Lachova 32 Bratislava, správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub 1 ks stromu – slivky čerešňoplodej,

ktorý rastie na ploche verejnej zelene, na parcele č. 85, v tesnej blízkosti bytového domu Lachova 32. Strom spôsobuje nadmerné tienenie v bytoch, zasahuje svojimi konármi do okien bytov, ohrozuje zdravie a majetok obyvateľov.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day