Oznam – výrub stromu – Černyševského 29 – 33

Sp.zn.: 2010/4700/13-SK

OZNÁMENIE

Starosta Mestskej časti Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 12. 04. 2010 začal na základe žiadosti správcu bytového domu na Černyševského ulici č. 29 – 33, správne konanie vo veci vydania rozhodnutia

na výrub stromu,

ktorý rastie na parkovisku na Černyševského ulici č. 29 z dôvodu ohrozovania bezpečnosti a majetku obyvateľov.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day