Oznam – výrub stromov – Ambroseho 1-3

Sp. zn.: 2010/6059-13/Ju

OZNÁMENIE

Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody v súlade s § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 12. 04. 2010 začal na základe žiadosti Petržalskej správcovskej spoločnosti, s. r. o., Mánesovo nám. 3, Bratislava, ako správcu bytového domu Ambroseho 1-3 v Bratislave, správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub stromov,

ktoré rastú na ploche verejnej zelene, na parcele č. 1257 v tesnej blízkosti bytového domu Ambroseho 1-3. Stromy rastú v blízkosti bytového domu, spôsobujú nadmerné tienenie v bytoch, ohrozujú zdravie a majetok vlastníkov bytov.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day