Oznam – výrub drevín – Krásnohorská 18

Sp.zn.: 2010/6060/13-SK

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako príslušný správny orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany drevín podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 28. 04. 2010 začal na základe žiadosti správcu bytového domu na Krásnohorskej ulici č. 18 správne konanie vo veci vydania rozhodnutia

na výrub drevín,

ktoré rastú na Krásnohorskej ulici č.18 z dôvodu tienenia a z hygienických dôvodov.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day