Oznam – výrub stromov – Bradáčova 7

Sp. zn.: 2010/9070-13/Ju

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako príslušný správny orgán podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 04. 05. 2010 začal na základe žiadosti Slovenskej akadémie vied, Encyklopedický ústav SAV, Bradáčova 7, 852 86 Bratislava správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub 5 ks stromov,

ktoré rastú v areáli žiadateľa, na parcele č. 1320/1 na Bradáčovej 7. Dôvodom výrubu drevín je ich zlý zdravotný stav, ohrozenie statiky budovy a nové architektonické riešenie pozemku, realizované akademickým pracoviskom Arborétom Mlyňany SAV.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day