Oznam – výrub stromu – na parcele č. 554, v tesnej blízkosti bytového domu

Sp. zn.: 2010/9070-13/Ju

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako príslušný správny orgán podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 05. 05. 2010 začal na základe žiadosti obyvateľov bytového domu Mamateyova 3, Bratislava správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub 1 stromu,

ktorý rastie na ploche verejnej zelene, na parcele č. 554, v tesnej blízkosti bytového domu. Strom spôsobuje nadmerné tienenie v bytoch, ohrozuje zdravie a majetok obyvateľov.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day