Oznam – Výstavba veterného parku v Kitsee

Sp.zn. 2010/9324/13-SK

OZNÁMENIE

Navrhovateľ Austrian Wind Power GmbH prostredníctvom rakúskeho Ministerstva pre krajinu, pôdohospodárstvo, životné prostredie a vodné prostredie predložilo

„Oznámenie o výstavbe veterného parku v Kitsee“,

ktorý nám ako dotknutej obci zaslalo Ministerstvo životného prostredia SR v súlade s Dohodou medzi vládou Slovenskej republiky a Rakúskej republiky o vykonávaní Dohovoru o posudzovaní vplyvov na životné prostredie presahujúcich štátne hranice.

Projekt výstavby v listinnej podobe je na Ministerstve životného prostredia SR, odbor hodnotenia a posudzovania vplyvov, Hanulova 5/D, Bratislava, kde je možné do neho nahliadnuť, robiť si odpisy a kópie. Dokumentácia je zverejnená na internetovej stránke www.burgenland.at/politik-verwaltung/bekanntmachungen/kundmachungen/1835

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day