Oznam – výrub stromov – Bradáčova 1

Sp. zn.: 2010/10174-13/Ju

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako príslušný správny orgán podľas § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 20. 05. 2010 bolo na základe žiadosti VSD, s. r. o., Trebišovská 3, Bratislava ako správcu bytového domu Bradáčova 1 v zastúpení vlastníkov bytov a nebytových priestorov, začaté správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub stromov,

ktoré rastú na ploche verejnej zelene, na parcele č. 1311 v blízkosti bytového domu Bradáčova 1. Stromy spôsobujú nadmerné tienenie v bytoch.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day