Oznam – výrub stromov – Poloreckého 5

Sp. zn.: 2010/10955-13/Ju

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako príslušný správny orgán podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 07. 06. 2010 bolo na základe žiadosti obyvateľov bytového domu Poloreckého 5, Bratislava začaté správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub 3 ks stromov,

ktoré rastú na ploche verejnej zelene, na parcele č. 379, zo zadnej strany bytového domu, v jeho tesnej blízkosti. Stromy spôsobujú nadmerné tienenie v bytoch, ohrozujú zdravie a majetok obyvateľov.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day