Oznam – výrub stromu – Gessayova 10 – 12

Sp. zn.: 2010/10929-13/Ju

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako príslušný správny orgán podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 07. 06. 2010 bolo na základe žiadosti Bytového družstva Petržalka ako správcu bytového domu Gessayova 10-12, Bratislava začaté správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub 1 stromu – topoľa,

ktorý rastie na v areáli Základnej umeleckej školy Gessayova 8, na parcele č. 1092. Strom spôsobuje zdravotné problémy obyvateľom a zhoršuje zdravotný stav alergikov.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day