Oznam – výrub stromov – Nobelovo námestie 6

Sp.zn.: 2010/11657/13-SK

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako príslušný správny orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany drevín podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 22. 06. 2010 začal na základe žiadosti riaditeľstva Základnej školy Nobelovo námestie 6, 851 01 Bratislava, správne konanie vo veci vydania rozhodnutia

na výrub stromu,

ktorý rastie v areáli školy, z dôvodu ohrozovania prevádzkyschopnosti inžinierskych sietí.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day