Oznámenie – Paroplynový cyklus v rafinérii SLOVNAFT

Sp. zn.: 2010/15659-13/Li

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka v súlade s § 37 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) oznamuje verejnosti, že záverečné stanovisko Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 1311/2010-3.4/ak zo dňa 18. 08. 2010 pre navrhovanú činnosť:

„CCGT CMEPI“
(pôvodný názov: Paroplynový cyklus v rafinérii SLOVNAFT, a. s., Slovensko),

ktorú predložil navrhovateľ CM European Power International, s.r.o. so sídlom Tomášikova 64, 831 04 Bratislava, je k nahliadnutiu na oddelení životného prostredia Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava, č. dverí 417 v stránkových dňoch.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day