Oznam – výrub stromov – Projekt TEN-T, ŽSR, Bratislava Predmestie-Bratislava-Filiálka-Bratislava Petržalka

Sp.zn.: 2010/18615/13-Je

OZNÁMENIE

Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že 21.10.2010 začal na základe žiadosti spoločnosti Dopravoprojekt, a.s., Kominárska 2 a 4, 832 03 Bratislava v zastúpení investora Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava správne konanie na vydanie rozhodnutia

na výrub 1 032 ks stromov, 5 342 m2 krovitého porastu a 20 ks lian rastúcich na plochách zelene od Starého mosta pozdĺž existujúcej železničnej trate po Kopčiansku ulicu v k.ú.Petržalka

Žiadateľ ako dôvod výrubu uviedol realizáciu líniovej stavby: „Projekt TEN-T, ŽSR, Bratislava Predmestie-Bratislava-Filiálka-Bratislava Petržalka“. Projekt rieši prepojenie železničného koridoru Ten-T s letiskom a železničnou sieťou v Bratislave.

Správny orgán uskutoční ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou na mieste plánovaného výrubu.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day