Výzva starostu Pečniansky les

Vyhlásenie starostu mestskej časti Bratislava – Petržalka Vladimíra Bajana k rozhodnutiu Krajského súdu v Banskej Bystrici v spore medzi Správou katastra Lučenec a občianskym združením Človek a strom, v ktorom Správa katastra v Lučenci zamietla návrh na vklad zámennej zmluvy medzi štátnym podnikom Lesy SR a združením Človek a strom, pričom zápis do katastra by znamenal zámenu štátnych pozemkov pod časťou bratislavského Pečnianskeho lesa v Petržalke za pozemky v Šiatorskej Bukovinke v okrese Lučenec.

Mestská časť Bratislava – Petržalka je sklamaná z rozhodnutia Krajského súdu v Banskej Bystrici. Verejne vyzývam Správu katastra v Lučenci, aby sa odvolala voči rozhodnutiu Krajského súdu v Banskej Bystrici.

Odmietam túto „skrytú privatizáciu“ v Bratislave v katastri našej mestskej časti a pevne verím, že štát sa aktívnejšie ako doteraz zasadí za záchranu Pečnianskeho lesa a vyvinie všetko úsilie proti zámene pozemkov pod predmetnými lesmi.

Mestská časť Petržalka bude pozorne monitorovať ďalší priebeh konania kompetentných orgánov a inštitúcií. V spolupráci s mestom urobíme také zmeny v Územnom pláne, aby zabránil akejkoľvek prípadnej stavebnej činnosti na území Pečnianskeho lesa.

Verím, že aj Štátne lesy SR ako vedľajší účastník konania, využijú všetky riadne opravné prostriedky a odvolajú sa proti rozhodnutiu Krajského súdu v Banskej Bystrici.

Žiadame hlavné mesto SR Bratislavu, aby sa aktívnejšie angažovalo vo veci budúcnosti Pečnianskeho lesa.

Je nepredstaviteľné, ak niekto tvrdí, že 24 hektárov pozemkov pri Šiatorskej Bukovinke na juhu Stredného Slovenska má rovnakú hodnotu ako približne rovnako veľké územie v hlavnom meste SR Bratislave s výhľadom na Bratislavský hrad.

Ako starosta dotknutej mestskej časti Bratislava – Petržalka na pôde hlavného mesta vyvolám diskusiu o riešení vzniknutej nehoráznej situácie a reálnom ohrození budúcnosti časti Pečnianskeho lesa ako prirodzenej ochrany Bratislavy pred povodňami.

web od 2day