Oznam – výrub drevín – Kopčianska 90

Sp.zn.: 2011/20366/13/SK

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako príslušný správny orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany drevín podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 01. 12. 2011 bolo na základe žiadosti žiadateľa – ULITA, občianske združenie, Kopčianska 90, 851 01 Bratislava, začaté správne konanie vo veci vydania rozhodnutia

na výrub náletových drevín na pozemku s parc. č. 5794/44,

na Kopčianskej ulici č. 90, v k.ú. Petržalka, z dôvodu realizácie športového areálu sídliska Kopčany.

Správny orgán uskutoční ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou na mieste plánovanej výstavby športového areálu.

Vladimír Bajan
starosta

web od 2day