Oznam – výrub stromov – Kopčianska 90

Sp. zn.: 2011/20366/13/SK

OZNÁMENIE

Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 03. 04. 2012 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie orgánu ochrany prírody, ktorým bol vydaný

súhlas na výrub 10 ks stromov,

jaseň štíhly (Fraxinus excelsior) s obvodmi kmeňa od 41 cm – 60 cm, meranými vo výške 130 cm nad zemou, ktoré rastú na Kopčianskej ulici č. 90, na pozemku s parc. č. 5794/44 v k.ú. Petržalka, ktorý je v nájme žiadateľa – ULITA, občianske združenie Kopčianska 90, 851 01 Bratislava.

Správne konanie na výrub bolo začaté na základe žiadosti žiadateľa, z dôvodu realizácie športového areálu sídliska Kopčany.

Vladimír Bajan
starosta

web od 2day