Oznam – výrub stromov – Vilova 7

Sp. zn.: 2012/5152-13/Li/RO/Pr.R

Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 09. 08. 2012 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie orgánu ochrany prírodyč. 2012/5152-13/Li/RO, ktorým bol vydaný

súhlas

na výrub 3 ks stromov, druh tuja západná (Thuja occidentalis) s obvodmi kmeňov48, 46 a 49 cm, rastúcich na pozemku s parcelným číslom 3807/2, k.ú. Petržalka, ktorý je vo vlastníctve spoločnosti PARI, s.r.o., Streženická cesta 45, 020 01 Púchov. Správne konanie bolo začaté na základe žiadosti Bytového družstva Petržalka, Budatínska 1, 851 01 Bratislava z dôvodu nadmerného tienenia priľahlého obytného objektu na Vilovej ul. č. 7.
Za vyrúbané stromy bude uskutočnená náhradná výsadba 3 ks odrastených stromov, druh javor poľný ´Elsrijk´ (Acer campestre ´Elsrijk´) na pozemku s parcelnýmč. 3843/1, k.ú. Petržalka, ktorý je súčasťou verejnej zelene v správe mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Vladimír Bajan
starosta

web od 2day