Oznam – výrub stromov z dôvodu budovania cyklotrasy „Servus Pontis Zelená cesta Bratislava-Petržalka, Kopčianska cesta“

Sp. zn.: 2012/15688-13/Li/RO

Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 28. 08. 2012 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie orgánu ochrany prírodyč. 2012/15688-13/Li/RO zo dňa 20. 08. 2012, ktorým bol vydaný

súhlas

na výrub 33 ks stromov rastúcich na pozemku s parcelným číslom 3673/3v k. ú. Petržalka, ktorý je vo vlastníctve spoločnosti Acord, s.r.o., Údernícka 11,851 01 Bratislava a v nájme MČ Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava. Žiadateľ požiadal o výrub stromov z dôvodu budovania cyklotrasy: „Servus Pontis Zelená cesta Bratislava-Petržalka, Kopčianska cesta“.
Za vyrúbané stromy bude uskutočnená náhradná výsadba primeraná spoločenskej hodnote drevín určených na výrub v termíne do dvoch rokov od kolaudácie stavby v počte 17 ks vyrastených stromov, ktoré budú vysadené na plochách verejnej zelene v správe MČ Bratislava-Petržalka, a to 5 ks druh katalpa bignóniovitá(Catalpa bignonioides) na pozemku s parc. č. 3384 a 12 ks druh brestovec západný (Celtis occidentalis) na pozemku s parc. č. 3382 v k.ú. Petržalka.

Vladimír Bajan
starosta

web od 2day