Oznam – výrub stromov – Žehrianska 9

Sp. zn.: 2012/1175-13/Li/RO/Pr.R

Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb.o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 02. 04. 2012 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie orgánu ochrany prírody č. 2012/1175-13/Li/RO, ktorým bol vydaný

súhlas

na výrub 3 ks stromov, na pozemku parc. č. 2688/1, k. ú. Petržalka, ktorá je vo vlastníctve Špeciálnej základnej školy so sídlom Žehrianska 9, 851 01 Bratislavav druhovom a veľkostnom zložení: 1 ks čerešňa sp. (Cerasus sp.) s obvodom kmeňa 108 cm a 2 ks javorovca jaseňolistého (Negundo aceroides) s obvodmi kmeňov 95 cm a dvojkmeň 66 a 68 cm. Správne konanie bolo začaté na základe žiadosti Špeciálnej základnej školy so sídlom Žehrianska 9, 851 01 Bratislava (ďalej len „žiadateľ“) z dôvodu nadmerného tienenia objektu a hrozby vzniku škody na majetku.
Za vyrúbané stromy uskutoční žiadateľ v termíne do 31. 03. 2013 náhradnú výsadbu na pozemku s parc. č. 2688/1, k. ú. Petržalka, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa3 ks ihličnatých stromov. Stromy budú dosadené v okrajovej, južnej časti predmetného pozemku, čím sa doplnia chýbajúce jedince stromoradia.

Vladimír Bajan
starosta

web od 2day