Oznam – výrub stromu – Mamateyova 20 – 22

Sp. zn.: 2012/02107-13/Li/RO/Pr.R

Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 20. 04. 2012 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie orgánu ochrany prírodyč. 2012/2107-13/Li/RO, ktorým bol vydaný

súhlas

na výrub 1 ks stromu druh slivka – mirabelka (Prunus sp.) rastúceho vo verejnej zeleni na Mamateyovej ul. č. 20 – 22 v Bratislave na pozemku s parcelným číslom 787, k. ú. Petržalka, ktorý bol hlavným mestom SR Bratislava zverený do užívaniaMČ Bratislava-Petržalka zverovacím protokolom č. 5/92. Správne konanie bolo začaté na základe žiadosti Bytového družstva Petržalka, Budatínska 1, 851 01 Bratislava z dôvodu nadmerného tienenia. Za vyrúbaný strom bude uskutočnená náhradná výsadba1 ks odrasteného stromu na ploche verejnej zelene, ktorá je v správe mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Vladimír Bajan
starosta

web od 2day