Oznam – výrub stromu – parcelné číslo 4191

Sp. zn.: 2012/16810-13/Li

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody v súlade s §3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že na základe žiadosti Rozálie Škalákovej, bytom Medilaborecká 12, 821 02 Bratislava v zastúpení Ing. Jozefom Škalákom, bytom Levočská 7, 851 01 Bratislava (ďalej len „žiadateľka“) začala správne konanie vo veci vydania súhlasu na

výrub 1 ks stromu,

ktorý rastie na pozemku s parcelným číslom 4191 v k. ú. Petržalka, ktorý je vo vlastníctve žiadateľky. Žiadateľka požiadala o výrub stromu z dôvodu, že kmeň stromu sa nachádza na rozhraní pozemkov a jeho výrub je nevyhnutný uskutočniť v súvislosti s plánovanou opravou oplotenia.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v predmetnom správnom konaní podľa čl. IV ods. 3 zákona č. 408/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov orgánu ochrany prírody a krajiny je 14. 09. 2012. Miestna obhliadka sa uskutoční dňa 24. 09. 2012 o 900 hod. na dotknutej parcele na Levočskej ul. 13 v Bratislave.
E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenie záujmu o účasť v konaní je: jana.listiakova@petrzalka.sk.

VladimírBajan
starosta

web od 2day