Oznam – výrub stromu – Starohájska 1

Sp. zn.: 2012/3552-13/Li/RO

Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb.o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 02. 05. 2012 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie orgánu ochrany prírodyč. 2012/3552-13/Li/RO, ktorým bol vydaný

súhlas

na výrub 1 ks stromu, druh topoľ sivý (Populus canescens) s obvodom kmeňa 135 cm, rastúceho na pozemku s parcelným č. 820 v k.ú. Petržalka na Starohájskej uliciv Bratislave, ktorý je vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava (ďalej len „žiadateľ“). Žiadateľ požiadal o výrub stromu z bezpečnostných dôvodov na základe podnetu vlastníčky susednej nehnuteľnosti, na ktorej sa nachádza rodinný dom.
Za vyrúbané stromy uskutoční žiadateľ náhradnú náhradnú výsadbu v počte2 ks vyrastených stromov na plochu verejnej zelene, ktorá je v správe MČ Bratislava-Petržalka, ktorú určia odborní zamestnanci oddelenia životného prostredia Miestneho úradu MČ Bratislava-Petržalka

Vladimír Bajan
starosta

web od 2day