Oznam – výrub stromov na parcelách č. 3283 a 3289

Sp. zn.: 2012/17117-13-Če

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody v súlade s § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že na základe žiadosti občianskeho združenia Jednotka-tenisová škola, Záhumenská 318/24, 851 10 Bratislava začala správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub 5 ks stromov

z dôvodu budovania športovísk. Stromy sa nachádzajú v areáli ZŠ na Prokofievovej ulici v Bratislave, ktorého vlastníkom je mestská časť, na parcelách č. 3283 a 3289 v k.ú. Petržalka, ktoré má žiadateľ v prenájme.
Lehota na doručenie písomného, alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v predmetnom správnom konaní podľa Čl. IV ods. 3 zákona č. 408/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov orgánu ochrany prírody a krajiny je 21. 09. 2012.
E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenie záujmu o účasť v konaní je eva.cevelova@petrzalka.sk. Miestna obhliadka sa uskutoční dňa 25. 09. 2012 o 10:00 hod. Stretnutie zúčastnených bude pred hlavným vchodom ZŠ Prokofievova ul., Bratislava.

Vladimír Bajan
starosta

web od 2day