Oznam – výrub stromov – Budatínskej

Sp. zn.: 2012/17914/13/SK

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody v súlade s §3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že na základe žiadosti spoločnosti Advertising Solutions, s.r.o., Trnavská cesta 74/A, 821 02 Bratislava, bolo začaté správne konanie vo veci vydania rozhodnutia

na výrub 2 ks stromov na pozemku s parc. č. 1742/77,

na Budatínskej ulici,v k.ú. Petržalka, z dôvodu realizácie stavby bytovej budovy.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v predmetnom správnom konaní podľa čl.IV ods. 3 zákona č. 408/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, orgánu ochrany prírody a krajiny je 03. 10. 2012. E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenie záujmu o účasť v konaní je: sona.kollarova@petrzalka.sk
Miestna obhliadka sa uskutoční dňa 04. 10. 2012 o 8,00 hod. so stretnutím vo vestibule Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka na Kutlíkovej ulici č. 17, 852 12 Bratislava.

VladimírBajan
starosta

web od 2day