Výrub stromov na Žehrianskej 2 – 4

Sp. zn.: 2012/18311/13/SK

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody v súlade s §3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že na základe podnetu vlastníkov bytov bytového domu na Žehrianskej ulici č. 2 – 4, začala správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub 2 ks stromov

ktoré rastú vo verejnej zeleni na parcele č.2523/1 na Žehrianskej ulici č. 2 – 4, v k.ú. Petržalka, ktorá je v správe mestskej časti Bratislava-Petržalka, z dôvodu ohrozovania prevádzkyschopnosti inžinierskych sietí a ohrozovania bezpečnosti a majetku obyvateľov.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v predmetnom správnom konaní podľa čl. IV ods. 3 zákona č. 408/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, orgánu ochrany prírody a krajiny je 09. 10. 2012. E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenie záujmu o účasť v konaní je: sona.kollarova@petrzalka.sk. Miestna obhliadka sa uskutoční dňa 11. 10. 2012 o 8,30 hodine so stretnutím na Žehrianskej ulici č. 4.

Vladimír Bajan
starosta

web od 2day