Výrub stromu na Lachovej 33

Sp. zn.: 2012/18399-13/Ju

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody v súlade s §3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že na základe žiadosti Cirkevnej materskej školy Márie Mazzarellovej, Lachova 33, 851 03 Bratislava, začala správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub 1 stromu – pajaseňa žliazkatého

z dôvodu ohrozovania statiky budovy. Strom rastie v tesnej blízkosti budovy, v areáli materskej školy, na pozemku s parc. č. 117, v k. ú. Petržalka, ktorý je v nájme žiadateľa.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v predmetnom správnom konaní podľa Čl. IV ods. 3 zákona č. 408/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov orgánu ochrany prírody a krajiny je 11. 10. 2012. E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenie záujmu o účasť v konaní je: zuzana.juhasova@petrzalka.sk .
Miestna obhliadka sa uskutoční dňa 23. 10. 2012 o 13,30 hod. Miesto stretnutia: areál CMŠ Lachova 33 Bratislava.

Vladimír Bajan
starosta

web od 2day