Výrub stromu na Znievskej 30

Sp. zn.: 2012/20335/13/SK

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody v súlade s §3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov oznamuje,

že na základe podnetu zástupcu vlastníkov bytov bytového domu na Znievskej ulici č. 28 – 30, začala správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub 1 ks stromu

ktorý rastie vo verejnej zeleni na parcele č.2100, na Znievskej ulici č. 30, v k.ú. Petržalka, ktorá je v správe mestskej časti Bratislava-Petržalka, z dôvodu ohrozovania bezpečnosti a majetku obyvateľov.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v predmetnom správnom konaní podľa čl. IV ods. 3 zákona č. 408/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, orgánu ochrany prírody a krajiny je 22. 11. 2012. E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenie záujmu o účasť v konaní je: sona.kollarova@petrzalka.sk. Miestna obhliadka sa uskutoční dňa 22. 11. 2012 o 14,00 hodine so stretnutím pred vchodom na Znievskej ulici č. 30.

 

Vladimír  Bajan
starosta

web od 2day