Výrub stromov na Budatínskej

Sp. zn.: 2012/17914/13/SK

OZNÁMENIE

Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 21. 11. 2012 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie orgánu ochrany prírody, ktorým bol vydaný súhlas na výrub 2 ks stromov, topoľ kanadský (Populus x canadensis) s obvodom kmeňa 110 cm a 233cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou. Stromy rastú na Budatínskej ulici, na pozemku s parc. č. 1742/77 v k.ú. Petržalka, ktorý je vo vlastníctve spoločnosti Real Estate Solutions, s.r.o., Trnavská cesta 74/A, 821 02 Bratislava. Správne konanie na výrub bolo začaté na základe žiadosti spoločnosti Advertising Solutions, s.r.o., Trnavská cesta 74/A, 821 02 Bratislava, z dôvodu realizácie stavby bytovej budovy.

 

Vladimír Bajan
starosta

web od 2day