Zápis detí do 1. ročníka ZŠ – informácie a pokyny pre zákonných zástupcov

Zápis detí do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti  mestskej časti Bratislava-Petržalka pre školský rok 2013/2014 sa uskutoční v súlade so všeobecne záväzným nariadením (VZN) č. 8  z  25. novembra 2008 o určení miesta, času a bližších podrobnostiach zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v dňoch: v piatok 8.  februára 2013 od 15,00 h do 18,00 h a v sobotu  9. februára 2013 od 8,00h do 12,00 h.

V súlade s § 20 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

Zákonný zástupca prihlasuje svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky do základnej školy v školskom obvode podľa miesta  trvalého bydliska dieťaťa (spádová škola).

Nikoho nemožno oslobodiť od plnenia povinnej školskej dochádzky. Zákonný zástupca dieťaťa, ktorý má trvalý pobyt na území SR, má povinnosť zapísať dieťa do základnej školy v školskom obvode, v ktorom má dieťa trvalý pobyt v čase zápisu. Má však právo vybrať pre svoje dieťa aj inú základnú školu mimo školského obvodu.

Riaditeľ vybranej základnej školy vydá rozhodnutie o prijatí dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky mimo školského obvodu až po umiestnení všetkých detí patriacich do školského obvodu spádovej školy a podľa kapacitných možností vybranej základnej školy.

Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa predkladá:

–   občiansky preukaz zákonného zástupcu,

–   rodný list dieťaťa,

–   podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom stave dieťaťa.

V závažných a odôvodnených prípadoch môže zákonný zástupca prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky aj v inom termíne, najneskôr však do 31. mája 2013, ako ustanovuje VZN č. 8/2008 mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Neprihlásenie dieťaťa na povinnú školskú dochádzku sa považuje v zmysle § 37 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za priestupok, za ktorý možno uložiť pokutu do výšky 331,94 EUR. 

Základná škola v súlade s § 20 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyžaduje osobné údaje o dieťati t. j. meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa, meno a priezvisko, adresu zamestnávateľa a trvalé bydlisko zákonných zástupcov dieťaťa.  

V prípade žiadosti o zaradenie dieťaťa do špeciálnej triedy zákonný zástupca predkladá aj informácie o zdravotnom stave dieťaťa.  Tieto údaje spracúva v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú zrelosť môže riaditeľ školy, na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, rozhodnúť o odložení začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok. Povinnou súčasťou žiadosti sú odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Riaditeľ školy môže rozhodnúť o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa aj na návrh materskej školy, ktorú dieťa navštevuje. Návrhu predchádza odporučenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, a to s informovaným súhlasom zákonného zástupcu.

Ak zákonný zástupca dieťaťa požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, je povinný k žiadosti  predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Žiakovi, ktorý pre svoj zdravotný stav nemôže dochádzať do školy, môže riaditeľ školy povoliť individuálne vzdelávanie na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. K žiadosti je potrebné priložiť vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast. Vzdelávanie žiaka zabezpečuje škola, ktorá rozhodla o povolení individuálneho vzdelávania v rozsahu najmenej dvoch vyučovacích hodín týždenne. Zákonný zástupca žiaka je povinný vytvoriť učiteľom, ktorí zabezpečujú individuálne vyučovanie podmienky na túto činnosť.

Ak zákonný zástupca dieťaťa písomne požiada riaditeľa kmeňovej školy (t.j. v školskom obvode podľa trvalého bydliska) o plnenie povinnej školskej dochádzky mimo územia Slovenskej republiky, škola dieťa zapíše do 1. ročníka a riaditeľ školy následne vydá rozhodnutie o povolení plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia SR. Kmeňová škola so zákonným zástupcom dohodne podmienky vzdelávania v zahraničí. Zákonný zástupca prihlási žiaka do školy po jeho príchode do krajiny pobytu a do 30 dní oznámi názov a adresu školy riaditeľovi kmeňovej školy.

Ak má dieťa zdravotný problém, mal by o tom zákonný zástupca v záujme svojho dieťaťa informovať  budúcich učiteľov. Pre zákonných zástupcov a pre ich detí sú k dispozícii na území mestskej časti Bratislava-Petržalka tieto poradenské zariadenia: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie na Hrobákovej ulici č. 3, Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva pri Špeciálnej základnej škole na Žehrianskej ulici č.9, Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva  pri Základnej škole internátnej pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou na Vlasteneckom námestí č.1. Zákonný zástupca môže využiť pomoc aj ďalších poradenských zariadení, ktoré sú zaradené do siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR.

Pri zápise detí do 1. ročníka budú jednotlivé základné školy zisťovať, ktorý povinne voliteľný predmet (etická výchova alebo náboženská výchova) bude dieťa navštevovať od 1. ročníka.

V prílohe uvádzame pre lepšiu orientáciu zákonných zástupcov, do ktorej školy majú svoje dieťa zapísať, školské obvody 11 základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktoré sú vymedzené  príslušnými názvami ulíc a popisnými číslami domov.

Informácie o základných školách sa nachádzajú na webových stránkach jednotlivých ZŠ, kde sú zverejnené nielen údaje o škole, ale i správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2011/2012, školské vzdelávacie programy, zapojenie škôl do projektov, prevádzkový poriadok školského klubu detí, zariadenia školského stravovania, mimovyučovacie aktivity školy, záujmové vzdelávanie, ktoré škola poskytuje a ďalšie zaujímavosti o škole. Webové adresy jednotlivých ZŠ sú zverejnené v oblasti školstva.

Mestská časť Bratislava-Petržalka a základné školy v jej zriaďovacej pôsobnosti sa už dnes tešia na svojich budúcich žiačikov. 

Mgr. Veronika  Redechová
vedúca oddelenia školstva, kultúry a športu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka

Prvý školský obvod – Základná škola Budatínska 61

Budatínska (čísla 29 – 81) a všetky párne čísla, Beňadická (okrem nepárnych čísel 9 – 21),Lietavská, Vyšehradská (nepárne čísla 1 – 23) a všetky párne čísla, Znievska;

Druhý školský obvod Základná škola Černyševského 8

Černyševského, Farského, Jungmannova, Macharova, Mánesovo nám., Pifflova,Vavilovova, Vlastenecké nám., Wolkrova;

Tretí školský obvod Základná škola Dudova 2

Ambroseho, Bradáčova, Hrobákova, Kutlíkova, Osuského (párne čísla), Romanova, Rovniankova, Starhradská, Starohájska;

Štvrtý školský obvod Základná škola Gessayova 2

Gessayova, Námestie hraničiarov (párne čísla), Osuského (nepárne čísla); Rusovská cesta (čísla 60-70);

Piaty školský obvod Základná škola Holíčska 50

Brančská, Budatínska (čísla 1-27), Holíčska, Smolenická, Strečnianska, Šintavská, Tematínska, Topoľčianska;

Šiesty školský obvod Základná škola Lachova 1

Bosákova, Furdekova, Lachova, Mlynarovičova, Námestie hraničiarov (nepárne čísla), Haanova1,3,11,13,15,17,19,21,31,33,35,37,39,41,14,14A; Lužná, Šustekova 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,45,47,49,51;

Siedmy školský obvod – Základná škola Nobelovo námestie 6

Bohrova, Dargovská, Dubnická, Gercenova, Gogoľova, Goralská, Handlovská, Harmanecká, Hrobárska, Jaroslavova, Kapicova, Kaukazská, Kežmarské nám., Kremnická, Krupinská, Kubínska, Lenardova, Levočská, Ľubietovská, Nábrežná, Nobelovo nám., Novobanská, Očovská, Pečnianska, Planckova, Prokopova, Röntgenova, Rusovská cesta (okrem čísel 60 – 70), Údernícka, Viedenská cesta, Vilová, Vranovská, Zadunajská cesta, Záporožská;

Ôsmy školský obvod Základná škola Pankúchova 4

Bulíkova, Blagoevova, Dolnozemská, A. Gwerkovej, Haanova (párne čísla okrem 14 a 14A), Jankolova, Klokočova, Kočánkova, Mamateyova, Májová, M. Medveďovej, Pankúchova, Pobrežná, Poloreckého, Sosnova, M. C. Sklodowskej, Šustekova 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31;

Deviaty školský obvod Základná škola Prokofievova 5

Andrusovova, Belinského, Bratská, Čapajevova, Fedinova, Hálova, Kolmá, Kopčianska, Panónska cesta (od Rusovskej cesty po Bratskú), Prokofievova, Ševčenkova, Švabinského;

Desiaty školský obvod Základná škola Tupolevova 20

Iľjušinova, Jiráskova, Markova, Pajštúnska, Tupolevova;

Jedenásty školský obvod Základná škola Turnianska 10

Antolská, Beňadická (nepárne čísla 9 – 21), Betliarska, Bzovícka, Humenské nám., Janíkovské role – ulice Fiľakovská, Sitnianska, Urpínska, Jantárová cesta (od Betliarskej po Panónsku), Jasovská, Južné mesto zóna „C“- Azúrová, Béžová, Fialová, Žltá, Slnečnicové námestie, ulice Krásnohorská, Ľubovnianska, Šášovská, Turnianska, Vígľašská, Vyšehradská (čísla 25 – 39), Žehrianska.

web od 2day