Petržalka prizýva obyvateľov na zasadnutia komisií

Petržalská samospráva pred každým zasadnutím svojho zastupiteľstva dáva obyvateľom možnosť zúčastniť sa zasadnutí komisií, ktoré spolurozhodujú o udeľovaní účelových dotácií. Mestská časť obyvateľov prizýva v zmysle poslancami prijatého dokumentu Transparentná Petržalka, ktorý definuje mechanizmy kontroly a vytvára pravidlá pre priamu účasť občanov pri príprave rozhodujúcich rozhodnutí mestskej časti.

V zmysle tohto materiálu majú Petržalčania možnosť zúčastniť sa na rokovaniach komisií. Prihlásiť sa môžu elektronicky na príslušnú mailovú adresu, z prihlásených záujemcov vyžrebuje tajomník príslušnej komisie zástupcu obyvateľov, ktorý sa zasadnutí komisie zúčastní ako pozorovateľ, nemá právo hlasovať a nemá ani hlas poradný.

Aktuálne sa Petržalčania môžu prihlásiť na rokovanie:

• Komisie sociálnej a bytovej, ktorá zasadá v pondelok 18. apríl 2016 o 14.00 hodine Záujemcovia sa môžu prihlásiť elektronicky na adresu: anna.bilanovicova@petrzalka.sk do štvrtka 14. apríla 2016 do 09:00 hodiny

web od 2day