Ako funguje Zberný dvor

Petržalka ako jedna zo šiestich mestských častí prevádzkuje vlastné zariadenie na zber odpadov. „Vybudovali sme ho, aby sme umožnili obyvateľom našej mestskej časti zbaviť sa nepotrebných vecí, drobného stavebného odpadu a tiež problémových alebo rizikových zložiek komunálneho odpadu na dostupnom mieste,“ vysvetlil starosta Vladimír Bajan a dodal, že sa takto podarilo zlepšiť a zmodernizovať celý systém zberu odpadu od Petržalčanov. „Nielen, že sa nám takýto odpad nepovaľuje okolo kontajnerov, ale prispievame aj k ochrane životného prostredia,“ dodal. Zberný dvor sa nachádza na Čapajevovej ulici a spĺňa optimálne kritériá na umiestnenie takejto prevádzky. Miestny podnik verejnoprospešných služieb v týchto dňoch zverejnil na svojich stránkach, ako aj na stránkach mestskej časti „Prevádzkový poriadok zariadenia na zber odpadov“, v ktorom obyvatelia nájdu všetky podrobnosti zabezpečenia, fungovania, údržby a obsluhy zberného dvora.

„Prevádzka zbiera, zhromažďuje a triedi odpady kontajnerovým spôsobom, ktorý spĺňa technické a ekologické požiadavky,“ hovorí Martin Füzek, riaditeľ Miestneho podniku verejnoprospešných služieb, ktorý je zriaďovateľom aj prevádzkovateľom zberného dvora. Na ploche 1 440 štvorcových metrov sa tu dočasne zhromažďujú odpady pred ich ďalšou prepravou na zhodnotenie alebo zneškodnenie. Prevádzka spĺňa prísne kritériá, okrem iných aj to, že všetky spevnené betónové plochy sú vyspádované do vpustí, ktoré odvádzajú dažďovú vodu cez odlučovač ropných látok do verejnej kanalizácie. Prevádzka je chránená plotom, ktorý tento rok krásne zviditeľnili dvaja umelci Michal Turkovič a Ivan Greguš. V areáli je vybudovaný kamerový systém, ktorý monitoruje celú prevádzku.

Zatvorené je len v nedeľu a počas sviatkov, takže obyvatelia sa môžu odpadu zbaviť nielen v pracovných dňoch, ale aj v sobotu od 8.00 do 17.40 h, pričom od 12.00 h je len polhodinová obedná prestávka. Maximálne množstvo odovzdaného odpadu je 350 kg ročne na jednu domácnosť a elektroodpad z domácností je možné odovzdať bez obmedzenia. Postup je veľmi jednoduchý, stačí sa preukázať občianskym preukazom alebo listom vlastníctva. Okrem elektroodpadu tu môže Petržalčan odovzdať drobný stavebný odpad, objemný odpad, biologicky rozložiteľný odpad, papier a lepenku, sklo, plasty, batérie a akumulátory, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, jedlé oleje a tuky, zmiešané kovy a je tu aj vyhradený priestor na zber a prípravu chovateľských potrieb (klietky, akvária, vôdzky) na opätovné použitie pre občanov zdarma, ktoré si môžu odobrať každý posledný utorok v mesiaci.

Nový prevádzkový poriadok si môžete pozrieť tu:
Miestny podnik verejnoprospešných služieb
Oddelenie životného prostredia

web od 2day