Projekt HÁJPARK Kutlíkova, Bratislava

Kolaudačné rozhodnutie stavby, ku ktorej bolo v rámci zisťovacieho konania vydané Okresným úradom Bratislava, odborom starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia rozhodnutie č. OU-BA-OSZP3-2014/050677/FIL/V-EIA zo dňa 24.7.2014 podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov.

Toto kolaudačné rozhodnutie musí byť v súlade s § 140c ods. 8, 9 stavebného zákona zverejnené na úradnej tabuli a na webovom sídle Mestskej časti Bratislava-Petržalka až do nadobudnutia jeho právoplatnosti.

web od 2day