Oznámenie o začatí stavebného konania na stavbu – PETRŽALKA CITY-lokalita A_2.etapa objekt SO 15.3 Komunikácie a spevnené plochy

web od 2day