Parkovací dom DPE III

Vo vzťahu k predmetnej stavbe sa uskutočnilo zisťovacie konanie po ukončení ktorého vydal Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia dňa 17. 10. 2014 rozhodnutie č. OU-BA OSZP3- 2015/095359/SIAPV-EIA dňa 15.12.2015, ktoré je prístupné na internetovej stránke: www.enviroportal.sk, že navrhovaná činnosť “Parkovací dom DP III“ sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

web od 2day