Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 1/2019 z 5.2.2019 , ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 13/2015 zo dňa 1.12.2015 o školských obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržálka v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2017 – SCHVÁLENÉ

web od 2day