VZN č. 3 /2019 zo dňa 29.03.2019 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby, ktoré sú poskytované zariadeniami sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja – SCHVÁLENÉ

Nariadenia ( originál v písomnej forme) sú prístupné na Oddelení sociálnych vecí podľa § 8 ods. 11 zákona č. 302/2001 Z. z..

web od 2day