VZN č. 4/2019 zo dňa 29.03.2019 o bližších podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému Subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí Asociálnej kurately na území Bratislavského samosprávneho kraja – SCHVÁLENÉ

Nariadenia ( originál v písomnej forme) sú prístupné na Oddelení sociálnych vecí podľa § 8 ods. 11 zákona č. 302/2001 Z. z..

web od 2day