Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka o poskytnutí zľavy z príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka – NÁVRH NA PRIPOMIENKOVANIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka pripravila Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržálka o poskytnutí zľavy z príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov sa pobyt dieťaťa v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržálka.
Fyzické osoby a právnické osoby môžu uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Miestnom úrade mestskej časti. Pripomienky je možné zasielať elektronickou poštou na adresu: anna.sonnekova@petrzalka.sk , písomne na adresu Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka, oddelenie školstva a športu, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava, alebo osobne v sídle Miestneho úradu mestskej časti, Kutlíkova 17, oddelenie školstva a športu, 1. poschodie, kanc. č. 110.

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety (názory, námety a odporúčania) nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Termín ukončenia pripomienkového konania: 21. 06. 2019 do 14:00 h

web od 2day