Rozhodnutie povoľuje zmenu v užívaní časti stavby bytového domu na Šustekovej ulici č. 23 a to nebytový priestor č. 14 v suteréne bytového domu z pôvodného účelu využitia „Zariadenie obchodu“ na nový účel „Služby – starostlivosť o telo“ bez stavebných úprav v k.ú. Petržalka

web od 2day