Oznámenie o podanom odvolaní stavbu: „Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo nám., 2. časť Bosákova ul. – Janíkov dvor“, v rozsahu konkrétne uvedených stavebných objektov a prevádzkových súborov na pozemkoch registra „C“ KN katastrálne územie Petržalka

web od 2day