Predloženie odvolania účastníka konania Ing. Lucie Kleštincovej, MSc., Vavilovova 16, 851 01 Bratislava, voči rozhodnutiu č. 6464/2020/10-UKSP/2-Vl-38 zo dňa 23.10.2020, ktorým stavebný úrad povolil zmenu v užívaní stavby Obchodný priestor č. 1OP na nevýrobné služby – kaviareň na prízemí bytového domu Starý háj, Lužná 21, 851 04 Bratislava, na pozemku register „C“ parcelné č. 5210/12 v katastrálnom území Petržalka v Bratislave. Odvolanie bolo podané v zákonnej lehote.

web od 2day